top of page
  • Writer's pictureElzbieta Gozdziak

Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami PAN

Updated: Sep 28, 2023


Refleksje Larysy Sugay po konferencji KBnM 20-22 września 2023 🇵🇱


[English version follows]

W dniach 20-22 września, 2023 roku w Białymstoku miała miejsce konferencja Komitetu Badań nad Migracjami PAN pt. Migracje w obliczu wielkich zmian społecznych - wyzwania dla teorii i praktyki.


Co zazwyczaj pamietamy z konferencji naukowych?


Po pierwsze, część merytoryczną: czy dowiedzieliśmy się czegoś nowego, jakie kierunki badań cieszą się popularnością, sukcesy czy niepowodzenia (o ile takie są), a także inspirację do działania, skierowane na własny rozwój zawodowy. Po drugie, atmosferę samej konferencji, na którą składa się sensoryka miejsca gdzie konferencja się odbywa (wbrew pozorom ważne jest czy krzesła były wygodne, czy smakowało jedzenie, czy temperatura na sali była komfortowa itd.) oraz conversational-flow, czyli jak się czujemy w obecności innych badaczy, rozmawiając w przerwach, czy środowisko jest przyjazne i wspierające. Wszystko to będzie miało wpływ na to czy zechcemy wrócić na kolejną edycję konferencji czy nie.


Przejdźmy do części merytorycznej: dla mnie konferencja KBnM-2023 zaczęła się od dnia warsztatowego i był to bardzo intensywny dzień.


Warsztaty


Pierwszy warsztat, w którym uczestniczyłam był poświęcony fotografii jako narzędziu uzyskiwania danych w kontekście kooperacji badacza i artysty, prowadzony przez tandem złożony z artysty, prof. dr hab. Marka Domańskiego z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, i badacza, dr hab. Tomasza Ferenca z Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie tego kilkugodzinnego warsztatu uczyliśmy się wspólnie postrzegać rolę fotografii nie tylko w kontestacji i aktywizacji społecznej, ale też jako narzędzia wsparcia procesów zmian społeczno-kulturowych i pobudzenia wrażliwości społecznej. Mam nadzieję, że ta wiedza ułatwi mi moją drogę naukową i znajdzie odzwierciedlenie w przyszłych publikacjach.


Następnym, nie mniej zaskakującym i ciekawym był warsztat poświęcony jakościowej i ilościowej analizie przestrzennej w badaniu migracji: analizie kontekstowej, obserwacji, wykorzystaniu metod mobilnych i GPS w badaniu skupisk migracyjnych. Warsztat prowadzili dr Anna Fiń oraz dr Piotr Trzepacz. Nauczyłam się że dla badacza nie ma ograniczeń i zwykły spacer może stać się źródłem informacji oraz fantastyczną możliwością obserwacji. A na dodatek teraz wiem, że słowa „mapka” nie wolno używać w obecności żadnego geografa, żadnych zdrobnień - tylko „mapa” 😊.


Nasz panel


Kolejne dwa dni konferencji – to ogrom pracy zarówno jak w prezentowaniu własnych projektów i wyników badań, tak i w aktywnym słuchaniu innych prelegentów.


Jako prelegentka panelu pt. Integracja dzieci z rodzin migrujących w polskich szkołach i społecznościach lokalnych, miałam możliwość przedstawić wstępne wyniki mojego projektu badawczego, który jest poświęcony integracji dzieci ukraińskich w polskich szkołach i jest częścią większego projektu pt. Dobre początki, obiecująca przyszłość. Dzieci z doświadczeniami migracyjnymi w polskich szkołach. Projekt badawczy jest prowadzone przez zespół badaczek pod kierownictwem profesor Elżbiety M. Goździak i profesor Izabelli Main. Miałam 12 minut (zdecydowanie za mało 😊) na to, żeby przedstawić jak innowacje edukacyjne mogą stać się narzędziem do zachowania języka ojczystego wśród ukraińskich dzieci w polskim systemie edukacji.


Nasz panel obejmowal także prezentację dr Katarzyny Stankiewicz z UKSW w Warszawie o integracji dzieci z rodzin migrantów powrotnych, wystapienie Agnieszki Kozakoszczak z Uniwersytetu Warszawskiego na temat modeli asystentury międzykulturowej w szkołach w Polsce i na świecie oraz prezentację Wiktorii Moritz-Leśniak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na temat zaangażowania rodziców z doświadczeniem migracji i ich wpływu na edukację swoich dzieci. Nasz panel, fantastycznie przeprowadzony przez prof. Goździak, jest potwierdzeniem tego iż dobrze jest analizować integrację dzieci z doświadczeniem migracji z różnych perspektyw.


Inne panele

Na innych panelach były przedstawiane tematy migracji i mobilności, różnych form przyjmowania uchodźców z regionalnej i lokalnej perspektywy, emocji, stresów i traumy w kontekstach migracyjnych i jeszcze mnóstwo różnych nie mniej ciekawych tematów.


Co mnie zaskoczyło – to rzeczy oczywiste, na które nie zwracamy uwagi aż nam ktoś je wskaże. Takim „oczywistym-lecz-niezauważalnym” stał się dla mnie temat integracji poprzez rasizm, podjęty przez Rafała Soborskiego z University of Roehampton, Wielka Brytania. Do tej pory myśląc o integracji, skupiałam się na tym, że integrowanie odbywa się poprzez wspólne działania, mając na myśli sport, wspólne poznawanie kultury, ale jakoś nigdy nie myślałam, że integracja może nastąpić poprzez skrajnie prawicowy aktywizm.

Niestety nie udało mi się uczstniczych we wszystkich interesujacych sesjach, bo odbywały się równolegle. Czasami żałowałam że nie mogę się rozdzielić i być w kilku miejscach na raz. Czy Wy też tak macie? 😊


Podsumowując, mogę powiedzieć iż dobra konferencja to taka, na której poruszane są tematy, wywołujące dyskusję, padają pytania czy konstruktywna krytyka, po których dostajesz inspirację do własnych badań, nową perspektywę i analizę już podjętych kroków. Ta konferencja KBnM-2023 z pewnością spełniała ww. kryteria i była sukcesywna. Do zobaczenia w Krakowie na KBnM-2024.


Conference of the Migration Studies Committee of the Polish Academy of Sciences

Larysa Sugay reflects on the KBnM conference, September 20-22, 2023 🇺🇸

On September 20-22, 2023, The annual conference of the Migration Research Committee of the Polish Academy of Sciences took place in Białystok on September 20-22, 2023. The conference theme was Migrations in the face of great social changes - challenges for theory and practice.

What do we usually remember about academic conferences?


First, the substantive part: Have we learned anything new? What are the new research trends? Have we been inspired in our own professional develpment? What studies have succeeded? Have any failed? Second, the atmosphere of the conference itself; the sensory aspects of the place where the conference took place. Contrary to popular belief, it is important whether the chairs were comfortable, whether the food tasted good, and whether the temperature in the room was comfortable. The conversations during the sessions and behind the scenes are also important: How did we feel in the presence of other researchers? Was the environment friendly? Were our colleagues supportive? All these things determine whether we want to attend the next edition of the conference or not.


Let's now focus on the substantive part. For me, the KBnM-2023 conference started with a day of workshops. It was a very intense day.


Workshops


The first workshop I attended was devoted to photography as a tool for obtaining data in the context of cooperation between a researcher and an artist, conducted by a tandem consisting of an artist, Professor Marek Domański from the Academy of Fine Arts in Łódź, and a researcher, Associate Professor Tomasz Ferenc from the University of Łódź. During this several-hour-long workshop, we learned to understand the role of photography not only in social activism, but also as a tool to support the processes of socio-cultural change and stimulate social sensitivity. I hope that this knowledge will make my scientific journey easier and will be reflected in future publications.


The next, no less surprising and interesting, workshop was devoted to qualitative and quantitative spatial analysis in migration research: contextual analysis, observation, use of mobile methods, and GPS in the study of migration settlements. The workshop was led by Drs. Anna Fiń and Piotr Trzepacz. I learned that there are no limits for a researcher and a simple walk can become a source of information and a fantastic opportunity for observation. I know now that the dimunitive of the word" map" cannot be used in the presence of any geographer.


Our panel


The next two days of the conference were vry busy. We worked hard to present our own projects and research results and istened actively to other speakers.


As a speaker on the panel entitled Integration of Children from Migrant families in Polish Schools and Local Communities, I had the opportunity to present the preliminary results of my research project on the integration of Ukrainian children in Polish schools. My research is part of a larger project entitled Good beginnings, promising future. Children with migration experiences in Polish schools. The research project is conducted by a team of researchers led by Professor Elżbieta M. Goździak and Professor Izabella Main. I had 12 minutes (definitely not enough 😊) to present how educational innovations can become a tool for preserving the native language among Ukrainian children in the Polish education system.


Our panel also included a presentation by Dr. Katarzyna Stankiewicz from UKSW in Warsaw on the integration of children from return migrant families, a presentation by Agnieszka Kozakoszczak from the University of Warsaw on intercultural assistantship models in schools in Poland and around the world, and a presentation by Wiktoria Moritz-Leśniak from the Adam Mickiewicz University in Poznań on the involvement of parents with migration experience in their children's education. Our panel, fantastically conducted by Professor Goździak, confirms that it is good to analyze the integration of children withmigration experiences from different perspectives.


Other panels


Other panels I attended focused on migration and mobility; reginal and local persepectives on admission of refugees; emotions, stress, and trauma in migration contexts; and many other equally interesting topics.


What surprised me where the things that we don't pay attention to until someone points them out to us. The topic of integration through racism, discussed by Rafał Soborski from the University of Roehampton, Great Britain, became such an "obvious-but-imperceptible" topic for me. So far, when thinking about integration, I focused on the fact that integration takes place through joint activities such as sports, intercultural events, but somehow I never thought that integration could take place through far-right activism.


Unfortunately, I was not able to participate in all interesting sessions because they ran parallely. Sometimes I wished I could be in several places at once. Do you feel this way too? 😊


In summary, I can say that a good conference facilitates animated discussion, questions and critiques pertinent issues, and inspires as one pursues their own research. The KBnM-2023 conference certainly met my requirements for a conference well-executed. See you in Krakow at KBnM-2024.41 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page