top of page
  • Writer's pictureElzbieta Gozdziak

New school: Enrolling migrant children in Polish schools


Wiktoria Moritz-Leśniak writes about the challenges migrant parents face when choosing and enrolling their children in Polish schools.


[Polish and Unkrainian versions follow; please, scroll down.]


Every year more and more families with children decide to come to Poland. These people include both immigrants who, for various reasons, decided to settle in Poland, and Poles who return to the country after living abroad for some time.


One of the challenges that some migrant parents face is choosing and enrolling their child in the right school. The rules of this process are not always clear and the conditions are not always favorable to the child's unique situation - many children who come to Poland with their parents do not speak Polish or are exposed to different educational systems.


Searching for information and assistance


Migrant parents often look for answers on social media, seeking support from others who may have similar experiences. It seems that one of the difficulties is lack of knowledge of the law in this matter. Moreover, schools often dismiss parents; don't respond to queries or don't know howa to communicate in a language other than Polish.


Enrollment in primary and secondary schools


One of the participants of a Fracebook group for foreigners in Poznań asked how to enroll a child in school and whether the school can refuse to admit a child. This is what happened to her friend who came from Mexico. According to the Ministry of Education, children of foreigners living in Poland are subject to compulsory education. It turns out that depending on whether it is a primary or secondary school, the enrollment procedure differs slightly.


The primary school principal is obliged to admit a migrant child to their school if the student resides in the school's catchment area. It is also important to remember that school enrollment is ongoing and a child can be enrolled in a school anytime during the school year.


The situation is slightly different in the case of secondary schools where enrollment of new students is determined by the recruitment process that assigns children different points depending on their exam results. For many families, this process brings additional complications. According to the guide developed for migrant families by the Education Board in Poznań, a student who has not finished primary school in Poland and therefore does not have a Polish school leaving certificate or has not taken the eighth-grade exam cannot participate in the general recruitment. Enrollment of these children is decided upon by individual schools. This confirms the fears of parents who want to enroll their children in a high school. This stressful situation adds to the challenges of moving and living in a new place.


Schools with English as the language of instruction

One of the mothers from England, in an interview conducted as part of our project, said that she was looking for a school with English as a language of instruction. She believed that it would be a better, more comfortable place for them to transition from one educational system to another. She was afraid that by enrolling her children in a public primary school, they would not have the opportunity to learn Polish and it would cause them more discomfort than benefit. These difficulties associated with the transition to a new educational system are a challenge for many parents. Often, there is no meeting or information provided explaining the differences, applicable rules, available support for the student, especially in the first months of learning.


In another story, while talking to a mother from the United States, I heard that the main difficulty for her was communicating with the school where there was no English-speaking representative. Therefore, one of the criteria for choosing a school was whether she could receive information in English. Ultimately, she decided to enroll her children in a private school.


But what about families who cannot afford private schools

or families who do not speak English?


Pursuant to the Regulation of the Minister of National Education of September 9, 2016, both children of Polish citizens returning from abroad and immigrant children are eligible for additional Polish language instruction ( 2 hours per week) and additional instruction in subject matter classes. It is worth knowing these legal provisions. Parents need to be aware of their children's legal rights. Teachers should take them into accont while preparing lessons plans. Unfortunatley, this information is often unavailable; it is either completely omitted or additional classes take place at times that are unfavorable for both students and teachers. Ukrainian parents, in particular, reported by such situations.


Enrolling migrant children can be of great value to the school as it increases diversity and builds a woke and open society. It is even more important that information on how to enroll a child in school or how to enter the secondary school recruitment system is widely available. The Education Board in Poznań published information in Polish and Ukrainian. It is worth having such documents also in English.


Nowa szkoła – czyli o zapisywaniu dzieci z doświadczeniem migracyjnym do polskiej szkołyWiktoria Moritz-Leśniak pisze o wyzwaniach z jakimi spotykają się rodzice-migranci wybierając i zapisując swoje dzieci do polskiej szkoły.Z roku na rok, kolejne rodziny z dziećmi decydują się na przyjazd do Polski. Wśród tych osób są zarówno imigranci, którzy z różnych względów postanowili osiedlić się w Polsce, jak i Polacy, którzy powracają do kraju po czasie spędzonym na emigracji.


Jednym z wyzwań, jakie spotykają niektóre przyjeżdżające osoby, jest wybór i zapisanie dziecka do odpowiedniej szkoły. Nie zawsze jasne są zasady tego procesu i nie zawsze warunki sprzyjają wyjątkowej sytuacji w jakiej znajduje się dziecko - wiele dzieci przyjeżdżających do Polski ze swoimi rodzicami, nie mówi po polsku lub spotyka się z odmiennym programem edukacyjnym.


Szukanie informacji i pomocy


Rodzice-migranci często poszukują odpowiedzi na portalach społecznościowych, poszukując wsparcia u innych osób, które być może mają podobne doświadczenia. Wydaje się, że jedną z trudności jest brak znajomości prawa w tej kwestii, a szkoły często zbywają rodziców czy to poprzez brak odpowiedzi na próbę kontaktu, czy brakiem umiejętności komunikowania w języku innym niż polski.


Zapisy do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej


Jedna z uczestniczek grupy dla obcokrajowców na mediach społecznościowych, pytała o to w jaki sposób można zapisać dziecko do szkoły i czy szkoła może odmówić wpisania dziecka na listę uczniów. Taka sytuacja spotkała bowiem jej koleżankę, która przyjechała z Meksyku.


Zgodnie z prawem, dzieci obcokrajowców mieszkające w Polsce są objęte obowiązkiem szkolnictwa, jak można przeczytać na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Okazuje się, że w zależności od tego czy jest to szkoła podstawowa czy ponadpodstawowa, procedura zapisywania nowego ucznia do szkoły przyjmuje nieco inny obrót.


Dyrekcja szkoły podstawowej ma bowiem obowiązek przyjąć dziecko z doświadczeniem migracyjnym do swojej szkoły, jeśli miejsce zamieszkania ucznia znajduje się w obwodzie/rejonie do którego przynależy dana szkoła. Należy również pamiętać, że zgłoszenie dziecka do szkoły może nastąpić w ciągu całego roku szkolnego.


Nieco inaczej sytuacja prezentuje się w przypadku szkół ponadpodstawowych – tu bowiem o włączeniu nowych uczniów decyduje proces rekrutacji i ilość otrzymanych punktów. Dla wielu rodzin proces ten wiąże się z dodatkowymi komplikacjami. W informatorze dla cudzoziemców dotyczący polskiego systemu edukacji opracowanyego przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu czytamy jednak, że uczeń, który nie skończył szkoły podstawowej w Polsce i w związku z tym nie posiada świadectwa ukończenia polskiej szkoły ani nie pisał egzaminu ósmoklasisty, nie bierze udziału w powszechnej rekrutacji, a o jego przyjęciu decyduje dyrekcja szkoły. Potwierdza to obawy i wątpliwości rodziców, którzy chcą zapisać swoje dzieci do szkoły na tym etapie edukacyjnym. Spowodowany stres wiąże się z dodatkowymi wyzwaniami związanymi z przeprowadzką i zamieszkaniem w nowym miejscu.


Szkoły z wykładowym językiem angielskim


Jedna z mam, pochodząca z Anglii, w wywiadzie prowadzonym w ramach naszego projektu, opowiadała, że dla swoich dzieci poszukiwała szkoły, gdzie mówi się po angielsku, wierząc, że będzie to dla nich lepsza, bardziej komfortowa przestrzeń przejścia z jednego systemu nauczania do drugiego. Obawiała się, że zapisując swoje dzieci do publicznej szkoły podstawowej, nie będą miały one możliwości nauki języka polskiego i sprawi im to więcej dyskomfortu niż pożytku. Te trudności związane z przejściem do nowego systemu edukacyjnego są wyzwaniem dla wielu rodziców. Często brakuje spotkania czy przekazania informacji, w której wyjaśnione zostaną różnice, obowiązujące zasady oraz zaproponowane wsparcie dla ucznia zwłaszcza w pierwszych miesiącach nauki.


W innej historii, podczas rozmowy z mamą pochodzącą ze Stanów Zjednoczonych, słyszę, że trudnością było dla niej przede wszystkim skomunikowanie się ze szkołą, w której nie było żadnego przedstawiciela mówiącego po angielsku. Wobec tego, jedną z kategorii wyboru szkoły stało się dla niej to, czy może otrzymać informacje w języku angielskim. Ostatecznie zdecydowała się zapisać swoje dzieci do szkoły prywatnej.


Co z rodzinami, które nie mogą sobie pozwolić na szkołę prywatną lub z rodzinami, które nie mówią w języku angielskim?


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r., zarówno dzieci obywateli Polski powracające z zagranicy jak i dzieci z rodzin imigranckich mają prawo do dodatkowej nauki języka polskiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo oraz dodatkowych zajęć wyrównawczych z realizowanych przedmiotów. Warto, aby taką informację posiadali zarówno rodzice, jak i nauczyciele, którzy mogą włączyć takie dodatkowe godziny w komfortowy dla nich plan zajęć. Zdarzają się bowiem sytuacje, w których ta informacja albo jest całkowicie pomijana albo zajęcia dodatkowe odbywają się w godzinach zupełnie niesprzyjających ani uczniowi, ani nauczycielowi – o sytuacjach takich opowiadali zwłaszcza rodzice dzieci ukraińskich.

Przyjęcie dzieci-migrantów może być dużą wartością dla szkoły – zwieksza różnorodność, buduje świadome i otwarte społeczeństwo. Tym bardziej warto, aby informacja o tym, jak zapisać dziecko do szkoły, czy też jak wejść w system rekrutacyjny szkół ponadpodstawowych była bardziej powszechna. Kuratorium Oświaty w Poznaniu opublikowało informacje w języku polskim i ukraińskim. Warto, aby takie dokumenty były przetłumaczone również na język angielski.


Нова школа – або про зарахування дітей з міграційним досвідом до польських шкілWiktoria Moritz-Leśniak пише про проблеми, з якими стикаються батьки-мігранти при виборі польських шкіл та записі своїх дітей до них.


З року в рік все більше сімей з дітьми вирішують переїхати до Польщі. Це як іммігранти, які з різних причин вирішили оселитися в Польщі, так і поляки, які повертаються на батьківщину після еміграції.


Однією з проблем, з якою можуть стикатися люди, які приїзджають до Польщі - є вибір і зарахування дитини до відповідної школи. Правила цього процесу не завжди зрозумілі, а умови не завжди сприятливі для унікальної ситуації дитини – багато дітей, які приїжджають до Польщі з батьками, не розмовляють польською мовою або вчились за іншою освітньою програмою.


Пошук інформації та допомоги


Батьки-мігранти часто шукають відповіді в соціальних мережах, звертаючись за підтримкою до інших, хто може вже має подібний досвід. Схоже, що однією з найчастіших труднощів є незнання вимог законодавства відносно освіти, і школи часто відмахуються від батьків або через відсутність реакції на спроби контакту зі сторони батьків, або через те, що мігранти не можуть вільно спілкуватися польською мовою.


Зарахування до початкової та середньої школи


Одна з учасниць групи для іноземців у соцмережах поцікавилася, як записати дитину до школи та чи може школа відмовити дитині у зарахуванні. Так сталося з її подругою, яка приїхала з Мексики. За законом діти іноземців, які проживають у Польщі, підлягають обов’язковій освіті, про що можна прочитати на сайті Міністерства освіти і науки.Виявляється, в залежності від того, початкова це школа чи середня, процедура зарахування нового учня до школи дещо відрізняється.


Керівництво початкової школи (szkoła podstawowa) зобов’язане прийняти до школи дитину, яка має досвід міграції, якщо місце проживання учня знаходиться в районі, до складу якої входить школа. Також пам’ятайте, що ваша дитина може бути зарахована до школи у будь-який момент навчального року, а не тільки на його початку. У загальноосвітніх школах (szkoła ponadpodstawowa) ситуація дещо відрізняється – тут зарахування нових учнів визначається згідно з процесом набору та кількістю отриманих балів на випускних іспитах. Для багатьох сімей цей процес приносить додаткові ускладнення. Однак у довіднику для іноземців щодо польської системи освіти, підготовленому Управлінням освіти в Познані (Kuratorium Oświaty w Poznaniu), ми читаємо, що учень, який не закінчив початкової школи в Польщі і, отже, не має атестата про закінчення польської школи (świadectwa ukończenia polskiej szkoły) або не здав іспит восьмикласника - не бере участі в загальному наборі, а рішення щодо його прийняття до школи приймається дирекцією школи. Це підтверджує побоювання та сумніви батьків, які хочуть зарахувати дітей до школи на цьому етапі набору. Це також, ймовірно, супроводжується додатковими труднощами переїзду та життя в новому місці.


Школи з англійською мовою навчання


Одна з матерів з Англії розповіла нам в інтерв’ю, проведеному в рамках нашого проекту, що вона шукала школу для своїх дітей, де б розмовляли англійською мовою, вважаючи, що це буде краще, комфортніше місце для них, щоб перейти з однієї системи освіти до іншої. Вона боялася, що, записавши своїх дітей до державної початкової школи, вони не матимуть можливості вивчати польську мову і це принесе їм більше дискомфорту, ніж користі. Ці труднощі, пов'язані з переходом до нової освітньої системи, є викликом для багатьох батьків. Часто не вистачає інформаційних зустрічей, які б могли пояснити відмінності, застосовні правила та доступність підтримки для учнів, особливо в перші місяці навчання.


В іншій історії, спілкуючись з мамою-мігранткою зі Сполучених Штатів, я почула, що для неї головною складністю було спілкування зі школою, де не було жодного англомовного представника дирекції. Тому одним із критеріїв вибору школи було те, чи зможе вона отримувати інформацію англійською. Зрештою вона вирішила записати своїх дітей до приватної школи.


А як бути з сім'ями, які не можуть дозволити собі приватну школу, або не розмовляють англійською?


Відповідно до Розпорядження Міністра Освіти від 9 вересня 2016 року, як діти польських громадян, які повертаються з-за кордону, так і діти з сімей іммігрантів мають право на додаткове вивчення польської мови протягом 2 годин на тиждень та додаткові компенсаційні заняття з предметів, що викладаються (dodatkowe zajęcia wyrównawcze). Варто щоб ця інформація була як у батьків, так і вчителів, які можуть включити такі додаткові години в зручний для них план уроків. Трапляються ситуації, коли ця інформація або не афішується, або додаткові заняття відбуваються у зовсім невигідний для учня та вчителя час – про такі ситуації особливо повідомляли батьки українських дітей.

Прийняття до школи дітей-мігрантів може мати велике значення не тільки для школи, але і для суспільтва - бо це сприяє зрозумінню різноманітності і побудові свідомого та відкритого суспільства. Тим більше важливо, щоб інформація про те, як записати дитину до школи або як записатись на різних етапах набору до середніх шкіл, була більш поширеною. Управління освіти в Познані публікувало цю інформацію польською та українською мовами. Варто докласти зусиль щоб такі документи були доступні теж англійською мовою.
30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page