top of page
  • Writer's pictureElzbieta Gozdziak

Seminarium naukowe Researching Young Lives 3


Refleksje Anzheli Popyk, Wiktorii Moritz-Leśniak oraz Larysy Sugay z seminarium naukowego Researching Young Lives III w Warszawie


W dniu 20 kwietnia 2023 roku, na Uniwersytecie SWPS odbyło się seminarium naukowe Researching Young Lives 3 zorganizowane przez centrum badań Młodzi w Centrum LAB Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Celem seminarium były prezentacja najnowszych wyników badań nad młodymi osobami, jak również integracja naukowców i naukowczyń prowadzących badania w tym obszarze.


Najnowsze badania nad młodymi osobami w Polsce


Pierwsza i druga sekcje wystąpień konferencyjnych dotyczyły różnych badań na temat życia młodych dorosłych w Polsce. Tak, na przykład, zespół badawczy MwC LAB przedstawił projekt „Wchodzenie w dorosłość w Polsce w czasach ultraniepewności”, pokazujący odpowiedzi na to, jak dorosłość jest definiowana i przeżywana w Polsce w czasach kumulacji kryzysów społecznych, politycznych i ekonomicznych.


Ważną częścią wydarzenia było przedstawienie pomysłu na Archiwum Czas & Tranzycje, które powstało w MwC LAB USWPS. Celem powstania archiwum jest udostepnienie danych z poprzednich badań realizowanych w ośrodku badawczym, w celu ich ponownego wykorzystania i analizy.


Sekcję poświęconą badaniom dotyczacym sytuacji dzieci w Polsce rozpoczął prof. Piotr Mikiewicz z Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW we Wrocławiu przedstawieniem referatu pt. „Czy szkolnictwo kiedykolwiek się zmieni? Kultura szkoły, kształcenie na odległość i pandemia COVID-19”. Badanie szkół polskich i dzieci podczas i po nauczaniu zdalnym potwierdziło założenia, że szkoła odgrywa istotną rolę w edukacji, a wykorzystywania ICT nie jest wystarczające do zmiany systemu edukacji.


Kolejny projekt przedstawiła prof. Ewa Maciejewska-Mroczek z Uniwersytetu Warszawskiego. Jej niedawno rozpoczęty projekt badawczy, pt. „Pandemiczne i postpandemiczne światy dzieci” również ma na celu zbadać, jak zmieniło się życie dzieci po pandemii i nauczaniu zdalnym. Badania te mają na celu poznanie sytuacji i życia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.


Dzieci z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym w badaniach naukowych w Polsce


Edukacja i integracja dzieci z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym w Polsce staje się coraz częściej przedmiotem dyskursu publicznego i politycznego, ale także tematem badań naukowych. W ciągu ostatnich lat, w Polsce, badacze i naukowcy z Warszawy, Krakowa oraz Poznania wykazali bardzo duże zaciekawienie tematem edukacji i integracji dzieci migrantów w polskich szkołach i społecznościach. Projekt CHILD UP koncentrował się na dzieciach z doświadczeniem migracyjnym w celu zrozumienia ich integracji w szkołach i sprawczości dzieci w procesach integracji. Badania zostały przeprowadzone w Krakowie i Łukowie przez zespół z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kolejny projekt, MiCreate, podjął misję zebrania historii dzieci migrantów, w celu wsparcia ich potrzeb i aspiracji w zakresie integracji w społeczeństwach przyjmujących, mając na celu wysłuchanie głosu najmniej wpływowych członków społeczności, jako argumentu i czynnika przemawiającego za zmianą. Badanie zostało przeprowadzone w różnych szkołach polskich. Ponadto, badanie z udziałem dzieci z doświadczeniem migracyjnym było przeprowadzone w Warszawie przez dr. Anzhelę Popyk w ramach projektu CHILDTRAN, realizowanym na Uniwersytecie SWPS.


Podczas konferencji w Warszawie, zespół badawczy z Centrum Badań Migracyjnych (CeBaM) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowany przez Anzhelę Popyk, Larysę Sugay i Wiktorię Moritz-Leśniak przedstawił badania prowadzone w projekcie Dobre początki, obiecująca przyszłość. Dzieci z doświadczeniem migracyjnym w polskich szkołach, kierowanym przez profesor Elżbietę M. Goździak w ramach grantu OPUS 2022.


O wydarzeniu, swoich wystąpieniach i wrażeniach opowiadają Larysa Sugay i Wiktoria Moritz-Leśniak:


Larysa

Ze względu na rosnącą skalę migracji na świecie i w Polsce, coraz więcej dzieci cudzoziemskich trafia do polskich szkół. Dlatego istnieje potrzeba interdyscyplinarnych badań na styku migracji i edukacji, uwzględniających sposób komunikowania się między dziećmi. Odpowiedzią na ww. potrzebę będzie moja praca doktorska "Doświadczenie ukraińskich dzieci integrujących się w polskich szkołach", który skupia się na badaniu doświadczeń ukraińskich dzieci migrantów w wieku od 12 do 18 lat w polskim systemie edukacyjnym. Wcześniej większość badań w tym obszarze kierowała swoją uwagę na edukację międzykulturową, z pominięciem dzieci migrantów. Obecnie sytuacja radykalnie się zmieniła; w polskich szkołach publicznych uczy się obecnie około 200.000 ukraińskich dzieci. Przyszłość dzieci zależy nie tylko od tego jak sukcesywnie poradzą sobie z wymaganiami formalnej edukacji, ale też od tego jak zintegrują się z lokalną społecznością. Badania zostaną przeprowadzone w Poznaniu, Wrocławiu i 2 mniejszych miastach zachodniej Polski, a ich celem jest zbadanie, jakie są główne bariery i czynniki ułatwiające integrację migrujących ukraińskich dzieci w lokalnych środowiskach edukacyjnych oraz jak ukraińskie dzieci z doświadczeniem migracyjnym postrzegają swoje doświadczenie na różnych etapach swoich ścieżek edukacyjnych. Zebrane dane będą pochodzić z wywiadów etnograficznych, obserwacji oraz innowacyjnych metod, takich jak wywiady za pomocą rysunków lub filmów, a także wywiadów przeprowadzanych przez młodych współbadaczy.


Wiktoria


Tam, gdzie spotyka się temat migracji i edukacji pojawia się jeszcze jedna, bardzo ważna grupa osób, jaką są rodzice-migranci. O połączeniu ich doświadczeń migracyjnych oraz tych, związanych z udziałem w edukacji swoich dzieci mówi się i pisze bardzo mało. Dlatego badania przedstawiające rodzicielską perspektywę na edukację dzieci znalazły się w centrum moich zainteresowań badawczych.

Seminarium było okazją do przedstawienia projektu i naszych planów badawczych. Ze względu na obecność naukowców i naukowczyń z różnych dyscyplin, zarówno pytania jak i dyskusje stały się ogromną pomocą oraz inspiracją do dalszej refleksji. Spotkanie było również szansą poznania innych badaczy i badaczek, wymiany swoich spostrzeżeń, opowiedzenia o przeprowadzonych badaniach, jak również o planach na kolejne. Był też czas na refleksję dotyczące dobrych praktyk i tzw. „ślepych uliczek”, które mogą zdarzyć się w każdym badaniu.


Kierunki dalszych działań


Podczas wydarzenia aktywnie rozmawialiśmy nad kierunkami dalszych badań, dzieląc się wskazówkami i doświadczeniami z poprzednich projektów. Rozmawialiśmy o nieoczywistościach, zmianach społeczno-kulturowych oraz edukacyjnych, jakie się toczą. Przed nami duże pole do działania, dlatego tym bardziej cieszymy się z każdej okazji, w której możemy więcej opowiedzieć o projekcie, który realizujemy oraz posłuchać badaczy i badaczek, którzy są zainteresowani podobnymi obszarami.


Researching Young Lives 3, a research seminar


Anzhela Popyk, Wiktoria Moritz-Leśniak and Larysa Sugay reflect on a research seminar they attended in Warsaw


On April 20, 2023, the SWPS University held a seminar Researching Young Lives 3, organized by the Youth Research Center at the LAB Center of the SWPS University in Warsaw. The aim of the seminar was to present the latest results of research on young people, as well as to network with scientists conducting research on this topic.


An important part of the event was a presentation of the Time & Transition Archive, created at MwC LAB USWPS. The archive was created to provide access to data from previous research projects for secondary analyses.


The latest research on young people in Poland


The first two sessions of the conference presented various research projects about the lives of young adults in Poland. For example, the MwC LAB research team presented their project "Entering adulthood in Poland in times of ultra-uncertainty," showcasing their findings regarding definitions of adulthood and lived experiences of young people in times of social, political, and economic crises.


Professor Piotr Mikiewicz from the University of Lower Silesia DSW in Wrocław opened the first session on the sutuation of children in poland. Professor Mikiewicz presented a paper entitled "Will education ever change? School culture, distance learning and the COVID-19 pandemic. The study of Polish schools and children during and after remote teaching confirmed the assumptions that school plays an important role in education, and the use of ICT is not sufficient to change the education system.


Professor Ewa Maciejewska-Mroczek from the University of Warsaw presented her new project, entitled "Pandemic and post-pandemic worlds of children," aimed at exploring how children's lives have changed after the pandemic and remote learning. These studies are aimed at getting to know the situation and life of preschool and early school children.


Research on migrant and refugee children in Poland


The education and integration experiences of migrant and refugee children in Poland has become the subject of public and political discourse as well as social science research. Recently, scholars from Warsaw, Krakow, and Poznań have undertaken research education and integration of migrant children in Polish schools and communities. The CHILD UP project aimed to understand migrant children's integration in schools and their agency in integration processes. The research was carried out in Kraków and Łuków by a team from the Jagiellonian University. Another project, MiCreate, took on the mission of collecting stories of migrant children in order to support their aspirations for integration in host societies, with the aim of listening to the voice of the least influential members of the community as an argument in favor of change. The study was conducted in various Polish schools. In addition, a study involving migrant children with was conducted in Warsaw by dr. Anzhela Popyk as part of the CHILDTRAN project, implemented at the SWPS University.


During the conference in Warsaw, a research team from the Center for Migration Research (CeBaM) at the Adam Mickiewicz University in Adam Mickiewicz in Poznań, represented by Anzhela Popyk, Larysa Sugay and Wiktoria Moritz-Leśniak, presented the research conducted as part of the Good Beginnings, Promising Futures project. Children with migration experience in Polish schools, led by Professor Elżbieta M. Goździak under the auspices of an OPUS 2022 grant.


Below you can find Larysa Sugay and Wiktoria Moritz-Leśniak's impressions of the meeting:


Larysa

Due to the growing scale of migration in the world and in Poland, more and more foreign-born children attend Polish schools. Therefore, there is a need for an interdisciplinary research at the intersection of migration and education, taking into account the way children talk about their experiences. In my doctoral dissertation, "Experience of Ukrainian children integrating in Polish schools," I am focusing on the lived experiences of Ukrainian migrant children aged 12 to 18 in the Polish educational system. Previously, most research in this area focused on the pedagogy of intercultural education, to the exclusion of migrant children. Today, the situation has changed radically; approximately 200,000 Ukrainian children are currently enrolled in Polish public schools. The future of these children depends not only on how successfully they cope with the requirements of formal education, but also on how they integrate within the local community. The research will be carried out in Poznań, Wrocław, and two smaller cities in western Poland. I aim to examine what are the main barriers and factors facilitating integration of migrant Ukrainian children in local educational environments and how Ukrainian children with a migration experience perceive their experience at different stages of their educational trajectories. The data collected will come from ethnographic interviews, observations and innovative methods such as interviews with drawings or videos, as well as interviews conducted by young co-researchers.


Wiktoria


Where the topic of migration and education meet, there is another very important group of people, i.e. migrant parents. Very little is written about the nexus of their own migration experiences and those related to participation in the education of their children. Therefore, research presenting the parental perspective on children's education has become the focus of my doctoral work.

The seminar was an opportunity to present the project and our research plans. Due to the presence of scientists from various disciplines, both questions and discussions became a great help and inspiration for further reflection. The meeting was also an opportunity to meet other researchers, exchange observations, talk about the conducted research, as well as plans for the next steps. There was also time to reflect on good practices and the so-called "dead ends" that can happen in any study.


Directions for future studies


During the event, we actively discussed directions for further research, sharing tips, and experiences from previous projects. We talked about the less obvious, socio-cultural, and educational changes that are taking place in Poland. There is a lot of scope for action ahead of us, which is why we are all the more happy about every opportunity to talk about our doctoral projects and listen to researchers who are interested in similar topics.

34 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page